Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF határozza meg a Bihari Eszter e.v. kisadózó, 8200 Veszprém Rómer Flóris utca 2., Asz: 56193293-1-39, a továbbiakban Bihari Eszter által szervezett és megrendezésre kerülő workshopok-on, előadásokon, csoportos vagy egyéni tanfolyamokon, órákon, konzultációkon, és különböző eseményeken (továbbiakban Esemény) a jegyvásárlók és a látogatók Eseményen való részvételének általános feltételeit, Bihari Eszter és a résztvevők között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Bihari Eszter, Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, így jogügyleteire a magyar jog szabályai vonatkoznak.

Fogalmak:

  • Esemény: Bihari Eszter által szervezett, tetszőleges témában megtartott előadás, workshop, csoportos vagy egyéni tanfolyam,képzés, személyes konzultáció, sportfoglalkozás.
  • Résztvevő, látogató: Az a természetes személy, aki az adott Eseményen belépésre jogosultként részt vesz.
  • Belépésre jogosult résztvevő: Az a természetes személy, aki a Eseményen való részvételét érvényes jegy bemutatásával ( részvételi díj befizetésével )igazolni tudja.
  • Szolgáltatás: Minden olyan Esemény, amelyet Bihari Eszter programjaira látogatók igénybe vesznek.

Érvényesség

Bihari Eszter ÁSZF-i határozatlan ideig érvényesek. A jogi szabályozás változásával változhatnak.

3. A Eseményen való részvétel feltétele

Bihari Eszter Szolgáltatásainak igénybevételére az adott Esemény árának Bihari Eszter bankszámlájára való utalása vagy a teljes összeg helyszínen történő kifizetése esetén van lehetőség.

Viselkedés

Bihari Eszter Eseményeire látogatók kötelesek az általános magatartási normákat betartani, a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni, az Eseményen résztvevők testi épségére és a berendezés megóvására fokozottan figyelni.

5. Hozzájárulás

Bihari Eszter Eseményeire látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Eseményeken képfelvételek készüljenek a Résztvevőkről, melyeket Bihari Eszter saját promóciós anyagaiban használ fel.

Felelősség

Résztvevő tudomással bír arról, hogy Bihari Eszter Eseményeinek területén őrizetlenül hagyott tárgyakért Bihari Eszter nem vállal felelősséget.

Résztvevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából adódó károkért Bihari Eszter nem vállal felelősséget.

Résztvevő teljes mértékben felelős az általa okozott kárért, mind a helyszín, mind a többi résztvevő, mind harmadik személy tekintetében.

Szerzői jogok

Bihari Eszter weboldalán, közösségi oldalain és minden online megjelenő fórumon Bihari Eszter logója és az oldalakon található információk Bihari Eszter tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendezvényeken résztvevők vagy harmadik személy nem használhatja Bihari Eszter előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Vis Major

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén, melyek következtében valamelyik fél a szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik semmilyen felelősséggel. Amennyiben Résztvevő betegség vagy halaszthatatlan esemény miatt nem jelenik meg az Eseményen, úgy azt egy másik időpontban megrendezendő, ugyanolyan Eseményen pótolhatja.

Záró rendelkezések

Az Eseményekkel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket, esetlegesen felmerülő panaszokat a helyszínen, az Esemény befejezése után, vagy e-mailben (info@biharieszter.hu) fogadjuk.

Általános Szerződési Feltételek letöltése